ÁLTALÁNOS FELHASZNÁLÓI FELTÉTELEK

www.hangtalasok.hu - Általános Szerződési Feltételek

Üdvözlöm az oldalon! Köszönöm, hogy megtisztel a bizalmával! Kérem, hogy figyelmesen olvassa el az ÁSZF dokumentumot, mert az elérhető szolgáltatásokra történő bejelentkezéssel, a programokon való részvétellel és/vagy a szolgáltatások igénybe vételével Ön elfogadja a jelen dokumentum tartalmát!

Az ÁSZF-ről szóló mező kipipálásával, vagy a hírlevelekre elektronikusan, szóban, vagy más módon történő feliratkozásával, kártyaadatai, számlázási adatai megadásával Ön (mint "Fogyasztó") jogilag kötelező erejű megállapodást köt a Szolgáltatóval, az alább részletezett feltételekkel:

1. Fontosabb fogalmak

Felek: Szolgáltató és Fogyasztó együttesen

Fogyasztó (2014.03.15-én életbe lepő új Ptk. 8:1 paragrafusa értelmében) a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevekénysége körén kívül eljáró természetes személy.

Fogyasztói szerződés: olyan szerződés, amelynek egyik alanya fogyasztónak minősül

Honlap: https://www.hangtalasok.hu/weboldal, amely a szerződés megkötésére szolgáló weboldal.

Szerződés: Szolgáltató vállalkozó és a Fogyasztó között a honlapon, vagy telefonon, szóban történt egyeztetés és/vagy megrendelés és/vagy elektronikus levelezés igénybevételével létrejövő adásvételi szerződés.

Termék: A honlap kínálatában szereplő, a honlapon értékesítésre szánt minden birtokba vehető forgalomképes ingó dolog, amely a szerződés tárgyát kepézi.

Vállalkozó: A szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró személy.

Fogyasztó: A vételi ajánlatot tevő szerződést kötő személy.

Jótállás: A Fogyasztó és a vállalkozás között kötött szerződések esetén (a továbbiakban: fogyasztói szerződés) a) Polgári Törvénykönyv szerinti, a szerződés teljesítéséért vállalt jótállás, amelyet a vállalkozás a szerződés megfelelő teljesítéséért a jogszabályi kötelezettségén túlmenően vagy annak hiányában önként vállal, valamint b) a jogszabályon alapuló kötelező jótállás.

1.1 Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem utal.

1.2. Jelen ÁSZF hatálya Szolgáltató weblapján (www.hangtalasok.hu) és aldomainjein történő jogviszonyokra terjed ki. Jelen ÁSZF folyamatosan elérhető és letölthető a következő weboldalról:

https://www.hangtalasok.hu/felhasznaloi-feltetelek

2. Az ÁSZF hatálya, elfogadása

2.1. Az oldalon közölt információk nem minősülnek a szolgáltató részéről szerződés megkötésére vonatkozó ajánlatnak. A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó megrendelések esetén Ön minősül ajánlattevőnek, és a szerződés az Ön által a honlapon keresztül tett ajánlatnak a szolgáltató által történő elfogadásával és az ajánlatának a Szolgáltató részéről történő visszaigazolásával jön létre. Az ÁSZF rendelkezései szerint Ön a megrendelése elküldésével tudomásul veszi, hogy ajánlatát megtettnek kell tekinteni, és nyilatkozata - a szolgáltató jelen ÁSZF szerinti visszaigazolása esetén - fizetési kötelezettséget von maga után.

2.2. A közöttünk létrejövő szerződés tartalmát a jelen ÁSZF határozza meg. Ennek megfelelően tartalmazza a jelen ÁSZF az Önt és bennünket illető jogokat és kötelezettségeket, a szerződés létrejöttének feltételeit, a teljesítési határidöket, a szállítási és fizetési feltételeket, a felelősségi szabályokat, valamint az elállási jog gyakorlásának feltételeit. Ön a megrendelése véglegesítése előtt köteles megismerni a jelen ÁSZF rendelkezéseit. Az oldalon keresztül történő megrendeléssel, időpont foglalással és/vagy vásárlással Ön elfogadja a jelen ÁSZF rendelkezéseit, és az ÁSZF maradéktalanul az Ön és a Szolgáltató között létrejövő szerződés részét kepézi.

3. Általános információk.

3.1. Az oldalon közölt információk kizárólag tájékoztató jellegűek. Szolgáltató nem orvos, nem végez egészségügyi tevékenységet. Szolgáltatásaink az egészség megőrzését és a közérzet javítását szolgálják. Nem minősülnek gyógyító tevékenységeknek, ezért nem helyettesítik az orvosi vizsgálatokat, a diagnózis felállítását, illetve az orvosi kezelést.

3.2. Fogyasztó kifejezetten elismeri, hogy a Szolgáltató által a honlapon közzétett ellenjavallatokat megismerte és azok ismeretében veszi igénybe a honlapon elérhető szolgáltatásokat.

3.3. Az oldalakon közölt információkat mindenki a saját felelősségére használja. Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal a programok tartalmának félre értelmezéséért vagy téves alkalmazásáért. Az egyes információk nem feltétlenül felelnek meg a jelenlegi hivatalos orvosi álláspontoknak. Amennyiben bármilyen krónikus betegségben szenved és/vagy orvosi kezelés alatt áll, úgy minden esetben ki kell kérnie a kezelőorvos véleményét. Az oldalainkon feltüntetett valamennyi információ felhasználása az olvasó (Fogyasztó) saját felelősségére történhet, az oldalon leírtak alkalmazásából fakadó esetleges közvetlen vagy közvetett károkért semmiféle felelősséget nem vállalunk. Betegségre utaló tünetek esetén mindenki haladéktalanul forduljon orvoshoz, és kövesse annak utasításait.

Az elérhető szolgáltatásokra történő bejelentkezéssel, a programokon való részvétellel és/vagy a szolgáltatások igénybevételével Fogyasztó tudomásul veszi és elfogadja a fentieket.

4. Általános tanfolyami, képzési információk

4.1. Szolgáltatónál és a weboldalon elérhető tanfolyamok, képzési programok, workshopok, "életmód" táborok, "elvonulások" nem tartoznak a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény hatálya alá, nem célirányosak, és nem szervezett kompetenciakialakításra és -fejlesztésre irányulnak, nem szervezetten megvalósuló oktatás és képzés kategóriába tartoznak. A demonstrációk nem minősülnek hangterápiás, vagy egyéb kezelésnek, hanem az oktatáson, programokon tanultak szemléltetése, elemzése céljából történnek, az elsajátított ismeretek gyakorlati alkalmazásának lehetőségeit illusztrálják. A demonstrációkon való közreműködés minden esetben önkéntes.

Az adott képzésre való jelentkezésnél a megrendelő tudomásul veszi és elfogadja a fentieket.

5. Szolgáltatók adatai:

5.1.
A szolgáltató neve: Tóth Zsuzsanna ev.
A szolgáltató székhelye (és egyben a panaszügyintézés helye):
2476 Pázmánd Táncsics Mihály u. 33.
Nyilvántartási száma: 56443804
Adószáma: 55923949-1-27
Bankszámlaszáma: 50420070-10001882-00000000 (Takarék Bank)
E-mail: info@hangtalterapia.hu

5.2.
A tárhely-szolgáltató neve: Webnode AG
Székhely: Limmatquai 112, 8001 Zurich, Switzerland
Regisztrációs azonosító: CH-170.3.036.124-0
E-mail: support@webnode.hu

6. Vonatkozó jogszabályok

A Szerződésre a magyar jog előírásai az irányadóak, és különösen az alábbi jogszabályok vonatkoznak:

6.1. 1997.évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről, 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről, 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről, 151/2003. (IX.22.) kormányrendelet a tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról, 45/2014. (II.26.) kormányrendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól, 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól, 1997. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról, 2011. évi CXX. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról.

6.2. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2018/302 RENDELETE, (2018. február 28.) a belső piacon belül a vevő állampolgársága, lakóhelye vagy letelepedési helye alapján történő indokolatlan területi alapú tartalomkorlátozással és a megkülönböztetés egyéb formáival szembeni fellépésről, valamint a 2006/2004/EK és az (EU) 2017/2394 rendelet. Továbbá a 2009/22/EK irányelv módosításáról AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről, és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet).

6.3. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény ("Ptk.") és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendeletben vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a Felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

6.4. A jelen Szabályzat 2022.07.01 napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a Szabályzatot. A módosítások a közzététel napján lépnek hatályba. Felhasználók a weboldal használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a weboldal használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes.

6.5. Felhasználó, a Szabályzatban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Felhasználó nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a weboldal tartalmának megtekintésére.

7. Megvásárolható szolgáltatások köre

7.1. A szolgáltatások/termékek lényeges tulajdonságaira vonatkozó tájékoztatás:

A honlapon elérhető szolgáltatások/termékek lényeges tulajdonságairól az egyes szolgáltatásoknál/termékeknél szereplő leírásokban adunk tájékoztatást.

7.2. Jelen megállapodás elektronikusan, szóban, vagy más módon történő teljesítése során szolgáltató hangterápiás eszközökkel végzett közérzetjavító szolgáltatás, workshop, tanfolyam, egyéb holisztikus szemléletű tanácsadási és képzési szolgáltatások nyújtását vállalja. Jelen szerződés feltételei érvényesek a Vállalkozó által a Fogyasztónak nyújtott minden további szolgáltatásra.

8. Ellenszolgáltatás

8.1. A Fogyasztó a pénzbeli ellenszolgáltatást a Szolgáltató honlapján közzétett fizetési ütemezés szerint teljesíti az általa választott fizetési tervnek megfelelően. Az aktuális szolgáltatói díjak (árak) a honlapon elérhetőek, de a Fogyasztó számára küldött megrendelési visszaigazolás is tartalmazza azt, a választható fizetési módokkal együtt.

8.2.Szolgáltató szavatosságot vállal, hogy az alkalmazott árakban nem tér el a honlapon feltüntetett áraktól.

8.3. Amennyiben a megrendelt szolgáltatás egy későbbi árváltozást követő időszakra esik, az esetben Szolgáltató, az adott megrendelést jogosult a Fogyasztó előzetes írásbeli tájékoztatását követően, a teljesítés esedékessége szerinti áron számlázni Fogyasztó számára.

8.4. Szolgáltató utólagos áremelés érvényesítésére, utólagos árkorrekcióra nem jogosult.

8.5. Amennyiben az előre meghirdetett csoportos program, rendezvény ára létszámfüggő, az esetben, ha a programban előre meghatározott limitált létszámtól a szolgáltató eltér, az esetben a Fogyasztó jogosult az ellenszolgáltatást azon a kedvezőbb (nagyobb létszámú csoportos) áron teljesíteni, amely létszámmal az esemény valójában megrendezésre került. Létszámfüggő ár esetében szolgáltató utólagos (helyszíni) árkorrekciót nem alkalmazhat a Fogyasztó terhére.

8.6. Tanfolyam, egyéb képzés esetén a teljes árból a Szolgáltató előleg bekérésére jogosult, amelyről előlegszámlát állít ki Fogyasztó számára. Lemondás esetén Szolgáltató az előleg visszafizetésére nem köteles, Fogyasztó a tanfolyami előleg visszatérítésére nem tarthat igényt. A tanfolyam, képzés teljes díját a Fogyasztó a tanfolyam megkezdésének napján fizeti meg Szolgáltató részére. Amennyiben a tanfolyam, képzés többnapos és a Fogyasztó teljes részvétele bármilyen neki felróható okból meghiúsul, az esetben Fogyasztó a tanfolyami díj visszatérítésére nem jogosult. Fogyasztót sem a tanfolyami előleg, sem az esetleges szállás költsége, sem bármilyen egyéb költsége megtérítése nem illeti meg.

9. Visszatérítés, lemondási feltételek, elállási jog gyakorlása

9.1. Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a Fogyasztó és a vállalkozás (Szolgáltató) közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében Fogyasztónak nincs felmondási joga szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki (pl. időpontot tartalmazó program, rendezvény esetén).

9.2 Jelen megállapodás végrehajtása során az ellenszolgáltatásért teljes mértékben a Fogyasztó felel. Amennyiben a Fogyasztó bármilyen programon való részvétele, bármilyen okból meghiúsul, a Fogyasztó az ellenszolgáltatás visszatérítésére nem jogosult.

9.3. Online, telefonos, személyes vagy írásos foglalás esetén a foglalás beérkezését követő 48 órán belül van lehetősége a Fogyasztónak arra, hogy megrendelését, foglalását visszavonja, lemondja azt. A foglalás 48 órán belüli lemondása esetén szolgáltató az előre átutalt, vagy bármilyen formában kifizetett ellenszolgáltatási díjat visszatéríti Fogyasztó részére. A foglalástól számított 48 órán túli visszamondások esetében, Szolgáltató nem köteles az ellenszolgáltatási díj visszatérítésére. A foglalástól számított 48 órán túli foglalás visszavonásakor Szolgáltató egy újabb időpontot biztosít Fogyasztó részére, a Fogyasztóval történt előzetes írásbeli egyeztetést követően. Újabb időpont biztosítására Szolgáltató csak az adott naptári évre köteles.

9.4. Fogyasztó tudomásul veszi, hogy foglalásának visszavonását, Szolgáltató abban az esetben tekinti érvényesnek, amennyiben a Fogyasztó azt írásos formában tette meg, annál a Szolgáltatónál, akinél az aktuális szolgáltatást megrendelte.

9.5. Fogyasztó tudomásul veszi, hogy bármilyen platformon beérkező megrendelése és időpont foglalása, megrendelése, foglalása visszaigazolásával, és/vagy az ÁSZF elfogadásával elektronikusan megkötött szerződésnek minősül. Fogyasztó a megrendelése és/vagy időpont foglalásának elküldésével tudomásul veszi, hogy ajánlatát megtettnek kell tekinteni, és nyilatkozata - a Szolgáltató jelen ÁSZF szerinti visszaigazolása esetén - fizetési kötelezettséget von maga után.

10. A megrendelések feldolgozása és teljesítés

10.1. Felhasználó a weboldalon történő megrendelésével és/vagy időpont foglalásával kijelenti, hogy jelen Adatkezelési tájékoztató feltételeit megismerte és elfogadja, az adatkezelésekhez hozzájárul.

10.2. Felhasználó a megrendelése és/vagy időpont foglalása során köteles a saját, valós adatait megadni. A megrendelése és/vagy időpont foglalása során megadott valótlan, vagy más személyhez köthető adatok esetén a létrejövő elektronikus szerződés semmis. Szolgáltató kizárja felelősségét, amennyiben Felhasználó más nevében, más személy adataival veszi igénybe szolgáltatásait.

10.3. A Szolgáltatót a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető bármilyen jellegű problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

10.4. Szolgáltató minden esetben elektronikus úton visszaigazolja a beérkező megrendeléseket és/vagy időpont foglalásokat, függetlenül attól, hogy azok milyen platformon érkeztek be Fogyasztó részéről a Szolgáltatóhoz.

10.5. Amennyiben a visszaigazolás Felhasználó megrendelésének elküldésétől számított, 72 órán belül Felhasználóhoz nem érkezik meg, Felhasználó az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól mentesül. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a Szolgáltatóhoz, illetve az Felhasználóhoz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. Szolgáltató kizárja a visszaigazolási felelősségét, ha a visszaigazolás azért nem érkezik meg időben, mert Felhasználó rossz e-mail címet adott meg, vagy a fiókjához tartozó tárhely telítettsége miatt nem tud üzenetet fogadni.

11. Megrendelés

11.1. A Fogyasztó megrendelést adhat le a honlapon, vagy a Szolgáltató érdekeltségéhez tartozó közösségi és egyéb, a Szolgáltatónál elérhető szolgáltatások népszerűsítésére szolgáló oldalakon közzétett és/vagy meghirdetett szolgáltatásokra, csoportos vagy egyéni programokra, rendezvényekre, tanfolyamokra, workshopokra.

A megrendelés leadásának lehetséges módjai:

 • online időpont foglalással a honlapon
 • megrendelő űrlap elküldésével a honlapon
 • elektronikus úton megküldött előzetes bejelentkezéssel és megrendeléssel
 • telefonon történő előzetes bejelentkezéssel és megrendeléssel
 • személyesen történő előzetes bejelentkezéssel és megrendeléssel
 • a Szolgáltató érdekeltségével összefüggésbe hozható bármilyen platformon és módon beérkező előzetes bejelentkezéssel és megrendeléssel

11.2. Bármilyen, a fenti formában beérkező megrendelést a Fogyasztó részéről a Szolgáltató megtett ajánlatként kezeli. Fogyasztó megrendelése a Szolgáltató részéről történő visszaigazolás megküldésével válik elfogadottá.

11.3. A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak az irányadóak. A szerződés a Fogyasztó és a Szolgáltató közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.

12. A megrendelés véglegesítése

Amennyiben Fogyasztó meggyőződött arról, hogy a megrendelni kívánt szolgáltatás/szolgáltatások megfelelnek az igényeinek, úgy a megrendelése Szolgáltatóhoz történő eljuttatásával és/vagy fizetési mód választásával és annak teljesítésével (online fizetés, banki előre utalás, vagy SZÉP kártyás előre utalás) adhatja le a megrendelését Szolgáltatónak.

13. Rendelés feldolgozása, a szerződés létrejötte

13.1. Szolgáltató a beérkező megrendeléseket a beérkezéstől számított 72 órán belül feldolgozza és a feldolgozottság tényéről Fogyasztót írásos (elektronikus) formában értesíti.

13.2. Fogyasztó megrendelése a Szolgáltató részéről történő visszaigazolás megküldésével válik elfogadottá.

13.3. Szolgáltató kizárja a visszaigazolási felelősségét, ha a visszaigazolás azért nem érkezik meg időben, mert Felhasználó nem megfelelő elérhetőségeket, vagy rossz e-mail címet adott meg, vagy a fiókjához tartozó tárhely telítettsége miatt nem tud üzenetet fogadni.

13.4. Szolgáltató kizárja a visszaigazolási felelősségét abban az esetben is, amennyiben Fogyasztó nem a saját maga részére adta le a megrendelését.

13.5. Fogyasztó kifejezetten tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatóhoz beérkező megrendelése, annak visszaigazolásával, elektronikusan megkötött szerződésnek minősül, Fogyasztó ajánlatát megtettnek kell tekinteni, és nyilatkozata fizetési kötelezettséget von maga után.

14. Fizetés

14.1. Fogyasztó tudomásul veszi, hogy jelen fizetési tájékoztató a felsorolt fizetési lehetőségek tekintetében nem minősül teljes körű tájékoztatásának. Fogyasztó minden esetben előzetesen érdeklődjön a Szolgáltatónál, hogy az adott szolgáltatáshoz, programhoz, eseményhez, helyszínhez Szolgáltató milyen fizetési módot tud biztosítani. Fogyasztó előzetes tájékozottságának a hiányából eredően, az aktuálisan elérhető fizetési módokhoz kapcsolódó bármilyen jellegű további felelősségét Szolgáltató kizárja.

14.2. Fogyasztó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatónál elérhető szolgáltatások egy bizonyos köre, technikai okokból kifolyólag, kizárólag előzetes fizetést követően vehető igénybe.

14.3. Választható fizetési módok:
(Szolgáltatónként eltérő)

 • Előre utalás
 • SZÉP kártyás előre utalás
 • Online bankkártyás fizetés a megrendeléssel egy időben, a Szolgáltató honlapján
 • Bankkártyás fizetés a helyszínen
 • SZÉP kártyás fizetés a helyszínen
 • Készpénzes fizetés a helyszínen

14.4. Előre utalás, vagy SZÉP kártyás előre utalás esetén, Fogyasztó a megrendelt szolgáltatások árát előre fizeti meg a Szolgáltató részére. Fogyasztó mindenképpen várja meg, amíg a Szolgáltató visszaigazolja a megrendelést.

Fogyasztónak a következő adatok szerint kell teljesíteni az átutalást:

Felhívjuk Fogyasztó figyelmét, hogy az átutalást, az általa választott szolgáltatást lebonyolító Szolgáltatónál (Kezelő) kezdeményezze!

Szolgáltatók (Kezelők) bankszámlaszámai:

Kedvezményezett: Tóth Zsuzsanna
Számlaszám: 50420070-10001882-00000000 (Takarék Bank)

14.5. Fogyasztónak a Szolgáltatónál elérhető, bizonyos szolgáltatások esetében lehetősége van a rendelés összértékét a megrendeléssel egyidőben online, bankkártyával fizetni a Szolgáltató által igénybe vett pénzügyi szolgáltató biztonságos fizetési rendszerén keresztül.

15. Számlázás

15.1. Fogyasztó a megrendelés összegének a Szolgáltatóhoz történő beérkezése, vagy kézhezvétele után kapja meg a számlát - amennyiben Fogyasztó ezt kifejezetten kéri -elektronikusan, a megadott Email címre küldve.

15.2. Fogyasztó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató által biztosított szolgáltatások igénybevételét követően, Szolgáltatót a tevékenységi kör függvényében nem terheli feltétlenül számlaadási kötelezettség. Amennyiben Fogyasztó kifejezetten számlát kér a Szolgáltatásról, az esetben ezt köteles Szolgáltatónak jelezni.

15.3. A számlázási adatok utólagos módosítására nincs lehetőség.

16. Felelősség

16.1. Fogyasztó a honlapot kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy a Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan okozott, továbbá az emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.

16.2. Szolgáltató kizár minden felelősséget a honlap használói által tanúsított magatartásért, valamint az általuk közzétett tartalomért. Fogyasztó köteles gondoskodni arról, hogy a honlap használata során harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat se közvetlenül, se közvetett módon ne sértse. Fogyasztó teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, Szolgáltató ilyen esetben, teljes mértékben együttmuűködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett.

16.3. A felhasználók által a honlap használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat a Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a Szolgáltató jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni.

16.4. A szolgáltatás oldalai olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, amelyek más szolgáltatók oldalaira vezetnek. E szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért Szolgáltató nem vállal felelősséget.

16.5. Az internet globális jellege miatt Fogyasztó elfogadja, hogy a honlap használata során a vonatkozó nemzetközi jogszabályok rendelkezéseit is figyelembevéve köteles eljárni. Amennyiben a honlap használatával összefüggő bármely tevékenység a Fogyasztó államának joga szerint nem megengedett, a használatért kizárólag a Fogyasztót terheli a felelősség.

16.6. Amennyiben a Fogyasztó a honlapon kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni a Szolgáltatónak. Ha a Szolgáltató jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására.

16.7. Amennyiben a Szolgáltató úgy dönt, hogy elhalaszt egy eseményt, vagy megváltoztatja annak helyszínét, a Fogyasztó már megtett foglalása a halasztás vagy a helyszínváltoztatás tényétől függetlenül, az új dátumra vagy helyszínre érvényes. Halasztás vagy helyszínváltozás esetén, Felhasználó nem léphet fel semmilyen egyéb követeléssel, vagy kártérítési igénnyel Szolgáltatóval szemben.

16.8. A szolgáltatás lebonyolításában ténylegesen közreműködő, azt végrehajtó személy, vagy a programban történt kisebb vagy indokolt változtatásokra, Szolgáltató fenntartja a jogot. Lemondás, halasztás, vagy egyéb változás esetén, a változtatással kapcsolatban keletkezett költségek (pld. utazás, szálloda, kezelési-, vagy egyéb költségek) nem lesznek megtérítve Fogyasztó részére. Szolgáltató garanciát vállal arra az esetre, hogy amennyiben a szolgáltatás lebonyolítására az előre közöltektől eltérő, helyettesítő személy közreműködését veszi igénybe, az esetben a helyettesítő személy is hasonló szaktudással és szakmai kompetenciákkal rendelkezik, mint Ő maga.

16.9. A Szolgáltató, nem vállal garanciát arra nézve, hogy Fogyasztó elégedett lesz-e a szolgáltatással, rendezvénnyel, vagy bármely programmal, illetve, hogy az elhangzott, illetve kapott bármely tartalom és információ az, amelyre Fogyasztónak szüksége van.

16.10. Szolgáltató arra sem vállal garanciát, hogy a Szolgáltató által szervezett programok és a hozzá kapcsolódó szolgáltatások zavartalanok és hibamentesek lesznek, illetve hogy az esetleges hibák kijavításra kerülnek. Semmilyen szóbeli vagy írásbeli tájékoztatás, melyet a Szolgáltató ad Fogyasztónak, nem teremt garancia érvényesítési jogot.

16.11. Fogyasztó tudomásul veszi, hogy amennyiben az ÁSZF 9./9.5. pontjában rögzített fizetési kötelezettségének a Szolgáltató írásbeli felszólítása után sem tesz eleget, az esetben Fogyasztó kifejezetten hozzájárul, hogy Szolgáltató a vele szerződéses kapcsolatban álló kintlévőség kezelő vállalkozásnak Fogyasztó személyes adatait átadja. Szolgáltató a vele szerződéses kapcsolatban álló kintlévőség kezelő vállalkozás további, a Fogyasztó személyes adatait érintő adatok kezelésével kapcsolatba hozható, mindennemű további felelősségét kizárja.

17. Panaszkezelés

17.1. A Fogyasztó a Szolgáltatók tevékenységével kapcsolatba hozható fogyasztói kifogásait az ÁSZF 5-ös pontjában rögzített Szolgáltatók elérhetőségein terjesztheti elő. Felhívjuk Fogyasztó figyelmét, hogy panaszát, közvetlenül annál a Szolgáltatónál terjessze elő, amely Szolgáltató szolgáltatását aktuálisan igénybe vette, és amely szolgáltatás kapcsán panaszt terjeszt elő.

17.2. Szolgáltató célja, hogy valamennyi megrendelést, a megrendelő teljes megelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben Felhasználónak mégis valamilyen panasza van a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát a fenti telefonon, e-mail címen, vagy levél útján is közölheti.

17.3. Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja. Amennyiben a Fogyasztó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát átadja a Fogyasztónak.

17.4. Az írásbeli panaszt a Szolgáltató 30 napon belül írásban megválaszolja Fogyasztónak. A panaszt elutasító álláspontját megindokolja. A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig megőrzi a Szolgáltató, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.

17.5. Tájékoztatjuk, hogy a panaszának elutasítása esetén panaszával hatósági vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti, az alábbiak szerint:

17.6. A Fogyasztó panasszal fordulhat a fogyasztóvédelmi hatósághoz:

A fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet szerint közigazgatási hatósági ügyekben első fokon a járási hivatal, illetve a megyeszékhely szerinti járási hivatal, másodfokon országos illetékességgel a Pest Megyei Kormányhivatal jár el. A járási hivatalok elérhetőségei:

https://jarasinfo.gov.hu

17.6. A Fogyasztónak panasza esetén lehetősége van békéltető testülethez fordulni, melyek elérhetőségét itt találja:

https://bekeltetes.hu

17.7. A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a Felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a Fogyasztó vagy a Szolgáltató kérésére tanácsot ad a Fogyasztót megillető jogokkal és a Fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

17.8. Szolgáltatót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli. Ennek keretében köteles a válasziratát megküldeni a békéltető testület számára és a meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét biztosítani. Amennyiben a Szolgáltató székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, a Szolgáltató együttműködési kötelezettsége a Fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.

18. Szerzői jogok

18.1. Szolgáltató fenntart magának minden jogot a weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

18.2. A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (továbbiakban: Szjt.) 1. § (1) bekezdése értelmében a weboldal szerzői műnek minősül, igy annak minden része szerzői jogi védelem alatt áll. Az Szjt. 16. § (1) bekezdése alapján tilos a weboldalon található grafikai és szoftveres megoldások, programalkotások engedély nélküli felhasználása, illetve bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a weboldal, vagy annak bármely része módosítható. A weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni a jogtulajdonos írásos hozzájárulása esetén is csak a weboldalra való hivatkozással, a forrás feltüntetésével lehet.

18.3. Szerzői jogok tulajdonosa:
Tóth Zsuzsanna ev.
Elérhetősége: 2476 Pázmánd Táncsics Mihály u. 33.
E-mail: info@hangtalterapia.hu

19. Adatvédelem

A weboldal adatkezelési tájékoztatója elérhető a következő oldalon:

https://www.hangtalasok.hu/adatvedelem

20. Szolgáltatások és termékek újraértékesítésének tilalma

A Fogyasztó tudomásul veszi, hogy a termékek/szolgáltatások bármely részének (a tanfolyami segédanyagokat is ideértve), használatának bármely kereskedelmi célból történő reprodukciója, sokszorosítása, másolása, értékesítése, kereskedelme, újra értékesítése, vagy hasznosítása tilos. Ez a megállapodás nem ruházható át a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül.

21. A szellemi tulajdon átruházásának a tilalma

Szolgáltató szerzői jogi oltalomban részesülő és eredeti képzési anyagai kizárólag Fogyasztó személyes használatára biztosíthatók egyéni felhasználói jogosultsággal. Fogyasztó Szolgáltató szellemi tulajdonának használatára Fogyasztó üzleti céljai érdekében nem jogosult. Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül Fogyasztó nem jogosult a Szolgáltatótól elektronikusan, vagy egyéb formában kapott (oktatási segéd) anyag megosztására, másolására, terjesztésére, vagy egyéb módon történő közzétételére. Valamennyi szellemi tulajdon, ideértve Szolgáltató szerzői jogi védelemben részesülő tanfolyami segédanyagait is, Szolgáltató kizárólagos tulajdona. Szolgáltató tananyagainak értékesítésére, vagy terjesztésére irányuló felhatalmazás sem kifejezetten, sem hallgatólagosan nem adható.

22. Rossz hírnév keltésének tilalma

Abban az esetben, ha a Felek között vita, vagy a Fogyasztó részéről panasz merül fel, Felek megállapodnak abban, hogy jogvitájuk rendezésére annak az illetékes bíróságnak a kizárólagosságát fogadják el, melyet jelen megállapodásban megjelölnek. A Felek közötti vita esetén, Felek megállapodnak abban is, hogy sem magatartásukkal, sem kommunikációjukkal, sem nyilvánosan, sem azon kívül nem keltik egymás rossz hírnevét.

23. Nyilvános események

23.1. Fogyasztó tudomásul veszi, hogy Szolgáltató által meghirdetett csoportos események, programok és csoportos tanfolyamok, workshopok nyilvános események, amelyeken Fogyasztóról felvételek, fényképek készülhetnek. A Szolgáltatótól független, harmadik fél által készített és közzétett média tartalmakért és a Fogyasztó azokban történő esetleges megjelenéséért Szolgáltató mindennemű felelősségét és különösen adat kezelését kizárja.

23.2. Fogyasztó kifejezetten tudomásul veszi, hogy Szolgáltató a nyilvánosság szélesebb körben való tájékoztatása céljából a Szolgáltató által meghirdetett csoportos események, programok és csoportos tanfolyamok, workshopok nyilvános események, amelyeken Fogyasztóról felvételek, fényképek készülhetnek. Ezen adatok kezelése a cég közvélemény tájékoztatásához fűződő jogos érdeke. A felvételeket, ha ellenkező kérés nem érkezik, az adatkezelő selejtezés nélkül megőrzi. Az adatokat honlapunk technológiai szolgáltatójával és a Facebook Ireland Ltd.-vel osztjuk meg. A nyilvánossá tett fényképek eltávolítását Fogyasztó írásban kérheti Szolgáltatótól, a megadott elérhetőségeken.

24. Értelmezés

24.1. Jelen szerződés rendelkezéseiben foglalt, valamint a Szolgáltató, Szolgáltató meghatalmazottjai, vagy munkavállalói által használt bármely marketing anyagban foglaltak közötti ellentmondás esetén a jelen szerződés rendelkezései az irányadóak.

24.2. Jelen megállapodást a magyar állam joga szerint kell szabályozni és értelmezni a kollíziós szabályokra való hivatkozás nélkül. Felek a közöttük jelen megállapodásból felmerülő jogvita esetére a Fővárosi Törvényszék, kizárólagos illetékességét kötik ki. A nyertes fél jogosult minden alátámasztott jogi költségének megtérítésére vesztes fél által a jelen megállapodás rendelkezéseinek érvényesítése érdekében.

24.3. Jelen megállapodás a tárgyban a Felek között létrejött valamennyi feltételt tartalmazza és a Felek között a tárgyban korábban, vagy egyidejűen történt szó-, vagy írásbeli megállapodások, tárgyalások és megegyezések helyébe lép. Jelen megállapodás kizárólag mindkét fél által cégszerűen aláírva, írásban módosítható.

24.4. A titoktartási záradék, a rossz hírnév keltésének tilalma, a tulajdonjoggal kapcsolatos rendelkezések és bármely, az e megállapodásban meghatározott, esedékesen fizetendő összegekre vonatkozó rendelkezések, valamint bármely rendelkezések, melyek szellemüknél és összefüggésüknél fogva Felek szándéka szerint hatályban maradnak, hatályukban fenntarthatók a megállapodás bármely okból való megszűnése esetén is.

Az ÁSZF hatályos: 2022.11.20-tól